skip to Main Content

Aansprakelijkheid

Management in Motion is zich ervan bewust dat, ondanks de zorg die de auteurs en opstellers hebben besteed aan de samenstelling van de site, onvolkomenheden kunnen ontstaan. Op geen enkele wijze kan Management in Motion jegens wie dan ook daarvoor aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrecht

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opname of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Management in Motion.

Voor toestemming of meer informatie kunt u contact opnemen met:
Management in Motion
Algengroen 12-14
2718 GN Zoetermeer

Telefoon: +31 (0)79 361 4299
E-mail: info@management-in-motion.nl

Back To Top